Návod k použití

Ačkoliv nejlepším a nejefktivnějším působem, jak se s jakýmkoliv zařízením (včetně EE) naučit pracovat, je vyzkoušet si to a prozkoumat, hodí se - pro úvodní seznámení a nebo naopak pro vysvětlení konkrétních nejasností objevivších se při praktickém zkoušení a používání - mít k dispozici jakousi uživatelskou příručku.

Záznamy v encyklopedii jsou rozděleny do několika základních sekcí - události, osobnosti, organizace, atd. Sekci lze zvolit na hlavní stránce EE v menu na levé straně.

V každé sekci je pak třeba vyfiltrovat, jaké záznamy mají být zobrazeny. K tomu slouží jednak tematické okruhy a kategorie, a jednak časové ohraničení. (Tematické okruhy budou v budoucnu pro všechny sekce společné, kategorie zůstanou pro každou sekci zvláštní). Lze vybrat libovolné množství tematických okruhů (ve výsledku se pak objeví záznamy zařazené pod aspoň jeden z nich), stejně jako kategorií (ve výsledku se pak také objeví všechny záznamy zařazené do aspoň jedné z nich). Tematické okruhy (v budoucnu možná i kategorie) jsou pro přehlednost hierarchické, avšak zaškrtnutí určitého okruhu neznamená automaticky zaškrtnutí jeho podokruhů. U časového ohraničení lze zadat interval omezený z obou stran, případně pouze z jedné (buď hodnotu "od" či hodnotu "do). Ve výsledku se objeví všechny záznamy, jejichž doba existence se aspoň částečně překrývá s vybraným obdobím (plus záznamy bez zadané doby existence). V případě nevyužití některé z možností filtrování se na ni nebere zřetel - v případě nezadání vůbec řádných filtrovacích kriterií se tak zobrazí kompletní seznam záznamů v dané sekci; to však není vhodné, neboť některé seznamy záznamů (obzvláště sekce Organizace) jsou natolik obsáhlé, že výsledný seznam je neúnosně dlouhý (tudíž jeho načítání je pomalé) a v praxi proto jen těžko použitelný.

Pro kombinace výběru tematických okruhů, kategorií a času platí, že ve výsledku se objeví záznamy splňující podmínku zobrazení pro všechny použité filtry - tedy patřící do aspoň jednoho vybraného tematického okruhu a zároveň do aspoň jedné vybrané kategorie a zároveň do zvoleného období.

Následuje zobrazení seznamu záznamů odpovídajících zadaným kriteriím. Jeho podoba se pro jednotlivé sekce liší, ale dá se rozdělit do tří typů. Začněme tedy tím nejjednodušším, jehož zástupcem je sekce Osobnosti a Dokumenty. Jde o prostý seznam záznamů, u nichž je vždy pro orientaci zobrazeno časové rozpětí (u Osobností tedy doba života). Tento seznam je možno řadit podle abecedy či podle těchto datumů - což platí i u zbylých dvou typů seznamů.

Složitější druh seznamu je použit u organizací, věcí a děl. Nejde o prostý nestrukturovaný seznam záznamů, ale o rozbalovací strom. U organizací jsou v něm jednotlivé záznamy zařazeny podle vazeb na podřízené/nadřízené organizace, u věcí podle vazeb na součásti (a díla ještě nejsou dokončena). Dále vysvětlím modelově na Organizacích - vždy je uvedeno datum, určující ve které době byla podřízená organizace podřízenou. Zároveň jsou brány v potaz tyto vztahy jen v období zadaném při filtrování jako časové ohraničení. Ve výsledném seznamu se proto některé záznamy mohou objevit několikrát - v daném období mohly totiž být postupně podřízeny více jiným organizacím (typicky u vojenských jednotek), či mohly být například část doby nepodřízeny žádné jiné organizaci a část doby podřízeny (typicky státy).

A konečně třetí druh seznamu je použit speciálně pro Chronologii. Jde v podstatě také o rozbalovací strom záznamů, v němž jsou události řazeny podle vztahu nadudálost/podudálost. Zásadní odlišnost ale je, že jednotlivé události jsou v seznamu řazeny přísně chronologicky (zde jako v jediné sekci ani není možno seřadit záznamy podle abecedy), a to i když jsou podudálostmi jiné události. To znamená, že rozbalené události se nemusí nutně zobrazit přímo pod svou nadudálostí, nýbrž zobrazí se na svém místě v chronologii - tedy odděleně od své nadudálosti i od sebe navzájem, pokud mezi ně chronologicky patří jiné zobrazované události. Pro orientaci je proto možné kliknutím na symbol vpravo podbarvit aktuální událost a všechny její podudálosti (ať už se v chronologii nacházejí kdekoliv) odlišnou barvou (k dispozici jsou tři různé barvy).

Ze seznamů záznamů se nyní můžeme přesunout na to hlavní, a to je karta záznamu, která se otevírá v novém okně. Obsahuje veškeré informace k danému záznamu vložené, vazby na ostatní záznamy jsou pak realizovány samozřejmě jako odkaz. Přes tyto odkazy se pak lze Encyklopedií takřka neomezeně toulat.

Druhým vstupním bodem do EE je vyhledávání. Pomocí formuláře vpravo nahoře lze vyhledávat buď v aktuální sekci (dostaneme se poté na seznam uzlů odpovídajících vyhledávacím kriteriím, stejný na jaký se dostaneme zvolením filtrů/kategorií/časového určení) a nebo ve všech záznamech bez ohledu na sekci (to se pak dostaneme na speciální seznam odpovídajících uzlů rozdělený podle sekcí). Vyhledává se v názvech uzlů (jejich českém i originálním – cizojazyčném – znění), a to tak, že se hledají uzly, jejichž názvy obsahují všechna do vyhledávacího políčka zadaná slova (bez ohledu na pořadí).

Zpět


© 2008 Elektronická encyklopedie historie Úvodní strana | O projektu | Přihlásit se